Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với Hội đồng Lý luận Trung ương

30/01/2019 16:05 (GMT+7)

Sáng 30-1-2019 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2018 và sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.
Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Túy, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương và thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Trong năm 2018, các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành tham mưu xây dựng 60 đề án, đề tài về công tác xây dựng đảng, đặc biệt là 3 nghị quyết và 1 quy định trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những đề án, đề tài này được đánh giá có chất lượng tốt, đáp ứng được mục tiêu quản lý, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Cụ thể là:

Nghiên cứu tham mưu xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức sưu tầm tài liệu, phân tích, đánh giá, tổ chức hội thảo, tham mưu xây dựng đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” với 2 trọng tâm và 5 đột phá. Trên cơ sở sơ kết thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quy định số 55-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương, tổ chức nghiên cứu, trao đổi, hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, các nhà lãnh đạo, quản lý nguyên và đương chức, 3 lần xin ý kiến trực tiếp các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng… từ đó hoàn thiện trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền…

Về thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương, trong năm 2018, Kế hoạch phối hợp đã được triển khai với các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” phục vụ xây dựng báo cáo trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo sửa đổi Quy định số 101-QĐi/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” phục vụ xây dựng Quy định số 08-QĐi/TW. Tổ chức Hội thảo khoa học: “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay”. Tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới”. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức đoàn bồi dưỡng học tập tại Trung Quốc ngắn hạn nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX.

Năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Một là, tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII của Đảng”; tổ chức Hội thảo khoa học“Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh, thành ủy trong công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý -Thực trạng và giải pháp”; tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; quy chế làm việc của cấp ủy trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”; phối hợp trong các đợt nghiên cứu, khảo sát, cung cấp mạng lưới chuyên gia khoa học, tài liệu phục vụ nghiên cứu.

Hai là, triển khai giai đoạn 3 Đề tài KX04.04/16-20 và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án cấp ban Đảng được giao năm 2019 (3 đề tài, đề án đã ký Hợp đồng).

Ba là, thực hiện công tác quản lý, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ban Đảng năm 2018, 2019.

Bốn là, tham gia thẩm định, tư vấn các đề tài, đề án của Ban trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Năm là, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học theo kế hoạch. Phối hợp tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ khoa học theo các chủ đề thiết thực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương trong năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường nghiên cứu ứng dụng, coi trọng tổng kết thực tiễn công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học, lý luận cho công tác tổ chức xây dựng đảng, trước mắt là các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tích cực nghiên cứu khoa học ứng dụng về khoa học tổ chức, cán bộ. Cần coi việc nghiên cứu khoa học tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ quan trọng của toàn Ban Tổ chức Trung ương. Duy trì công tác quản lý khoa học của Ban để các hoạt động nghiên cứu khoa học đi vào nền nếp hơn. Thường xuyên đôn đốc chủ nhiệm đề tài, đề án tuân thủ tiến độ, nội dung thực hiện như cam kết trong hợp đồng. Có những biện pháp thích hợp để khuyến khích, động viên các đề tài, đề án thực hiện tốt, xử lý nghiêm ngặt đối với các đề tài, đề án không hoàn thành theo quy định. Chủ động và tích cực mở rộng hợp tác khoa học với các cơ quan bên ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tổ chức các đoàn ra nước ngoài để nghiên cứu thực tế, trao đổi khoa học, nhất là trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thiện cơ chế hợp tác, thu hút nhân lực chất lượng cao và nguồn tài chính phục vụ nghiên cứu khoa học.

(Theo Xây Dựng Đảng)

ads
Được quan tâm
Kết nối với chúng tôi
2
Bạn cần biết